ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញ ៥%

  • គ្រប់សមាជិកទាំងអស់របស់ 12Macao និងទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រចាំខែត្រឡប់ទៅវិញ ៥% និងខ្ពស់បំផុតត្រឹម ៧៨៩ដុល្លារ។
  • ទឹកប្រាក់ ៥%នេះ ត្រូវគិតរួមគ្នាជាមួយការលេងចាញ់ ឈ្នះ សរុប និង មក ដក បូក ជាមួយនិងការផ្តល់ជូនផ្សេងៗ របស់ក្រុមហ៊ុនរយះពេល១ខែ។
  • ទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញ ៥% ត្រូវបានគិតជារាងរាល់ថ្ងៃទីមួយនៃដើមខែ។
  • ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញ ៥%នេះ សមាជិកទាំងអស់ត្រូវមានការលេង ឫ ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ យ៉ាងតិចបំផុតប្រាំដង
  • សមាជិកទាំងអស់និងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញនៅដើមខែភ្លាមៗចាប់ពីម៉ោង ១៤:០០ រសៀលតទៅ។